Үйлдвэрийн аялал

Оффис

fac11

Дамжлагын

fac22

CNC төв

fac33

Цэвэрхэн өрөө

fac44